जन सूचना अधिकारी

डॉ. एम. महापात्रो
दूरभाष: 011-26165959, 26166441 एक्सटेंशन - 234
ई-मेल: meerambika@nihfw.org, meerambika@rediffmail.com .